Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
MomBody & Mind: de eenmanszaak, gevestigd aan de Maassingel 70, 3404 KJ in IJsselstein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 8292319. MomBody & Mind wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Adinda Gersen.
Diensten/aanbod: alle diensten die je kunt afnemen van MomBody & Mind: opleidingen, cursussen, coaching, events en workshops. Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van Mombody & Mind (www.mombodymind.nl).
Jij/je/Opdrachtgever: jij, ofwel degene die, als particulier, in contact treedt met MomBody & Mind. en/of een of meer opdrachten verstrekt aan of afneemt van MomBody & Mind.
Opdracht/overeenkomst: het verzoek van Opdrachtgever aan MomBody & Mind om werkzaamheden te verrichten en/of het akkoord van Opdrachtgever om deel te nemen aan een of meerdere onderdelen van aanbod van MomBody & Mind Het actuele aanbod van alle diensten staat weergegeven op de website van MomBody & Mind (www.mombodymind.nl).
Derden: die partijen die MomBody & Mind inzet voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en MomBody & Mind. Dit zijn onder andere coaches en andere teamleden van MomBody & Mind. 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met MomBody & Mind
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met MomBody & Mind, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

2.3 Al degenen die voor MomBody & Mind werkzaamheden uitvoeren in het kader van de Opdracht, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
2.4 MomBody & Mind wijst jouw algemene voorwaarden en die van elke andere partij van de hand. De uitdrukkelijke afwijzing van jouw en andere algemene voorwaarden doet MomBody & Mind schriftelijk. Bij die schriftelijke afwijzing verklaart MomBody & Mind haar eigen algemene voorwaarden van toepassing.

2.5 Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal MomBody & Mind een of meer vervangende bepalingen opstellen. Hierbij neemt MomBody & Mind zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht.

2.6 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als en voor zover ze specifiek en schriftelijk door MomBody & Mind zijn aanvaard.
2.7 Als MomBody & Mind geen strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat MomBody & Mind op enige mate het recht verliest om in andere gevallen wel de stipte naleving van de bepalingen in deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 MomBody & Mind mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op website.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van MomBody & Mind zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De overeenkomst tussen jou en MomBody & Mind komt tot stand zodra je je een dienst of product op de website van MomBody & Mind hebt besteld. Bestel je een dienst of product niet direct via de website van MomBody & Mind, maar op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail, per telefoon, face-to-face of via videobellen), dan komt de overeenkomst tussen jou en MomBody & Mind tot stand zodra je van MomBody & Mind een e-mail hebt ontvangen, waarin de afspraken zijn vastgelegd.

3.3 Als MomBody & Mind mondelinge toezeggingen doet of heeft gedaan, dan zijn die pas bindend zodra MomBody & Mind ze schriftelijk aan je heeft bevestigd.
3.4 Overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat MomBody & Mind deze schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel op het moment waarop MomBody & Mind feitelijk een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst.

3.5 Jij zorgt ervoor dat je alle gegevens, waarvan MomBody & Mind aangeeft dat ze noodzakelijk zijn of waarvan jij, Opdrachtgever, redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MomBody & Mind verstrekt.

3.6 Verstrek je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MomBody & Mind, dan heeft MomBody & Mind het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ook heeft MomBody & Mind het recht om ten gevolge van de vertraging ontstane extra kosten (op basis van de gebruikelijke tarieven) aan jou in rekening te brengen.

3.7 Alle termijnen voor werkzaamheden door MomBody & Mind zijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij MomBody & Mind met jou uitdrukkelijk een fatale (lever)datum schriftelijk heeft afgesproken.

Artikel 4 Inschakelen van derden

4.1 Voor een goede uitvoering van de overeenkomst heeft MomBody & Mind het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MomBody & Mind is,behoudens in het geval waarin van de kant van MomBody & Mind sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

4.2 Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor schade beperken, is MomBody & Mind gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking ook namens jou te aanvaarden.

Artikel 5 Bijzondere voorwaarden diensten/aanbod Nowherdays

5.1 In het aanbod/de diensten van MomBody & Mind deelt MomBody & Mind en daarbij betrokken derden, kennis, ervaring en tools voor meer zelfacceptatie en zelfliefde. Het succes van het aanbod/de diensten van Mombody & Mind is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. MomBody & Mind kan niet garanderen dat jij meer zelfvertrouwen en meer controle over je eetgedrag krijgt. 

5.2 Het aanbod/de diensten van Mombody & Mind houden een inspanningsverplichting in en geen resultaatsverbintenis. De door MomBody & Mind ingezette derden, en ook MomBody & Mind zelf, spannen zich zoveel mogelijk in zodat je een positief resultaat kunt realiseren, maar kunnen niet garanderen dat je dit positieve resultaat ook echt behaalt. Bij de uitvoering van de overeenkomst handelen de door MomBody & Mind ingezette derden en MomBody & Mind zelf op een wijze zoals van redelijk handelende en redelijk bekwame professionals verwacht mag worden.

5.3 MomBody & Mind spant zich in om de juiste handvatten aan te reiken om jouw onderneming te starten en te verbeteren. Ook staat MomBody & Mind binnen de grenzen van haar aanbod/diensten voor jou klaar. De ondersteuning die MomBody & Mind je biedt staat beschreven in de overeenkomst.

5.4 Een live dag kan onderdeel zijn van de overeenkomst. Als dat zo is, dan vindt de live dag plaats op een vooraf bekendgemaakte datum en is onder voorbehoud van wijzigingen. MomBody & Mind maakt van tevoren aan jou bekend wanneer de live dag gepland staat.

5.5 Annuleren of verzetten van de live dag door jou is niet mogelijk. Dit betekent dat als jij, Opdrachtgever, niet beschikbaar bent op de vooraf bekendgemaakte datum, de live dag voor jou komt te vervallen en dat je die gemiste live dag niet kunt inhalen.

5.6 Jij als Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de bij jouw aanmelding aan MomBody & Mind (en de door haar ingezette derden) verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

5.7 De diensten van MomBody & Mind zijn persoonlijk en kun je niet overdragen, met uitzondering van tickets tot openbare events.

Artikel 6 Gebruik van materialen en licenties

6.1 Gedurende de opleiding/cursus/workshop heb jij, Opdrachtgever, toegang tot de materialen en online community’s van MomBody & Mind, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

6.2 Zodra jouw opleiding/cursus/workshop eindigt, heb je niet langer toegang tot de materialen en online community’s van MomBody & Mind, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Voor het overige is artikel 12 (Intellectueel eigendom) van toepassing op de materialen van MomBody & Mind. 

Artikel 7 Niet goed, geld terug-garantie / herroepingsrecht / annuleren

7.1 MomBody & Mind vindt het belangrijk dat jij, Opdrachtgever, tevreden bent. Daarom hanteert MomBody & Mind een niet-goed-geld-terug-garantie. Je kunt je uiterlijk tot 14 (dagen) na je aanmelding voor een van de diensten van MomBody & Mind nog bedenken. Je mag dan gebruik maken van de 14 dagen herroepingstermijn voor particulieren. Als je hiervan gebruik maakt, annuleer je je aanmelding voor de betreffende dienst van MomBody & Mind.

7.2 Annuleren/herroepen doe je door aan MomBody & Mind een e-mail te sturen. De dag dat je de e-mail verstuurt geldt als het annulerings-/herroepingsmoment. MomBody & Mind checkt of je tijdig hebt herroepen.

7.3 Als je al aanbetalingen hebt gedaan, dan betaalt MomBody & Mind die zo spoedig mogelijk aan je terug, mits MomBody & Mind heeft vastgesteld dat je tijdig hebt herroepen/geannuleerd. Er geldt voor de terugbetaling een uitzondering: als MomBody & Mind als onderdeel van de overeenkomst al kosten heeft gemaakt. 

7.4 Bij annulering/herroeping moet je al het materiaal dat je al in het kader van de overeenkomst van MomBody & Mind ontvangen had bij MomBody & Mind inleveren c.q. aan MomBody & Mind terugsturen. De licenties op de door MomBody & Mind verstrekte cursussen, opleidingen, workshops, tools en community’s vervallen ook.

7.5 Na verloop van 14 dagen na je aanmelding kun je je deelname aan een opleiding, cursus of workshop niet meer kosteloos annuleren. Gedurende een opleiding, cursus of workshop kun je niet tussentijds opzeggen. Je bent er expliciet mee akkoord dat artikel 7:408 lid 1 BW over tussentijdse opzegging niet van toepassing is.

7.6 Er is een uitzondering op de niet-goed-geld-terug-garantie van lid 1 van dit artikel en dat is de volgende. Heb je bij MomBody & Mind online (via de website) een cursus, workshop of training met een digitale inhoud aangeschaft en krijg je direct na betaling toegang tot alle online inhoud? Dan vervalt je herroepingsrecht. Ga je niet akkoord met deze voorwaarde, bijvoorbeeld door deze te vernietigen, dan krijg je geen toegang tot de online cursus, workshop of training.

Artikel 8 Bijzondere voorwaarden events en live bijeenkomsten

8.1 Wanneer je wilt deelnemen aan een event, dan schaf je hiervoor middels de door MomBody & Mind voorgeschreven wijze een toegangskaart aan.

8.2 Jij staat zelf in voor de juistheid van de bij de aankoop van de toegangskaart verstrekte gegevens. Eventuele onjuiste gegevens komen voor jouw eigen rekening en risico.

8.3 Je moet de toegangskaart gedurende het hele event/de hele live bijeenkomst bij je dragen, zodat je je toegangskaart op eerste verzoek van medewerkers van MomBody & Mind kunt laten zien.

8.4 Gedurende je verblijf op de locatie van het event/de live bijeenkomst gedraag je je in overeenstemming met de geldende normen wat betreft openbare orde, goede zeden en fatsoen. Verder moet je je houden aan de door MomBody & Mind en/of de op de locatie gehanteerde huisregels die betrekking hebben op het event/de live bijeenkomst. In dit verband moet je je ook houden aan de door MomBody & Mind of door haar ingeschakelde derden gegeven aanwijzingen en instructies. Gedraag je je niet volgens wat hiervoor is beschreven en/of volg je de gegeven instructies niet op, dan is MomBody & Mind en/of door haar ingeschakelde derden gerechtigd om je de toegang tot het event/de live bijeenkomst te weigeren of je van de locatie te (laten) verwijderen. Doet zich dit voor, dan heb je geen recht op enige schadevergoeding en/of restitutie van de aanschafprijs van jeoegangskaart.

8.5 Eenmaal gekochte toegangskaarten neemt MomBody & Mind niet terug als je niet (meer) kunt of wilt komen naar het event/de live bijeenkomst. Er vindt in dat geval ook geen terugbetaling van het aankoopbedrag en/of reserveringskosten plaats door MomBody & Mind. 

8.6 Als je niet (meer) kunt of wilt deelnemen aan een event/live bijeenkomst, dan is het in bepaalde gevallen toegestaan dat je je kosteloos laat vervangen door iemand anders. Stuur dan een e-mail naar info@mombodymind.nl om vooraf goedkeuring te verkrijgen.

8.7 Als MomBody & Mind een event/live bijeenkomst annuleert, dan betaalt MomBody & Mind uitsluitend het bedrag dat vermeld staat op de toegangskaart aan je terug.

8.8 Om voor terugbetaling van het bedrag voor je toegangskaart(en) in aanmerking te komen, moet je binnen 14 (veertien) dagen na bekendmaking van de annulering door MomBody & Mind je geldige toegangskaart aan MomBody & Mind overhandigen. Dit overhandigen en het tegelijk aanvragen van een terugbetalingsverzoek kun je per e- mail aan MomBody & Mind doen.

8.9 Servicekosten, reserveringskosten en overige schade vergoedt MomBody & Mind niet. Je kunt ook geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander event/live bijeenkomst.

8.10 Als MomBody & Mind een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie, dan brengt MomBody & Mind je hiervan minimaal 7 (zeven) dagen voor de oorspronkelijke datum van het event/de live bijeenkomst op de hoogte. Bij het verschuiven van een event/live bijeenkomst naar een andere datum of een andere locatie, betaalt MomBody & Mind niet het aankoopbedrag van je toegangskaart(en) en/of servicekosten aan je terug. Ook kom je niet in aanmerking voor vergoeding van enige schade die je lijdt of geleden hebt.

8.11 Als MomBody & Mind in geval van ziekte of een andere overmachtsituatie (zie ook artikel 11), een event/live bijeenkomst verschuift naar een andere datum of andere locatie of een event/live bijeenkomst ten gevolge daarvan geheel annuleert, dan is MomBody & Mind niet aansprakelijk voor enige schade die je ten gevolge daarvan lijdt of hebt geleden of nog zult lijden.

8.12 MomBody & Mind mag foto- en/of filmopnamen maken van het event/de live bijeenkomst en de aldaar aanwezige personen voor marketingdoeleinden van MomBody & Mind Bij je aanmelding voor een event/live bijeenkomst vraagt MomBody & Mind daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming, omdat beeldmateriaal waarop je herkenbaar in beeld bent een persoonsgegevens is, waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Meer informatie over hoe MomBody & Mind omgaat met foto- en/of filmopnamen waarop jij herkenbaar te zien bent, kun je lezen in de privacyverklaring van MomBody & Mind Je vindt de meest recente versie van deze privacyverklaring op de website van MomBody & Mind. 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

9.1 MomBody & Mind mag de overeenkomst met jou ontbinden als jij, Opdrachtgever, de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden niet nakomt. 9.2 Verder mag MomBody & Mind de overeenkomst met jou ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van MomBody & Mind kan worden gevergd, dan wel als zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst met jou in redelijkheid niet van MomBody & Mind mag worden verwacht.

9.3 Voordat MomBody & Mind overgaat tot het ontbinden van de overeenkomst met jou, stuurt MomBody & Mind je een schriftelijke ingebrekestelling. Schriftelijk is per e- mail. In die schriftelijke ingebrekestelling geeft MomBody & Mind je nog een korte termijn om alsnog aan de overeenkomst en deze algemene voorwaarden te voldoen. Doe je dat niet binnen de in de schriftelijk ingebrekestelling genoemde termijn, dan is de overeenkomst ontbonden na verloop van de in de schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn.

9.4 MomBody & Mind mag de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden opschorten, als jij de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden niet nakomt. Als MomBody & Mind gegronde redenen heeft om te vrezen dat jij als Opdrachtgever je verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet (behoorlijk) zult nakomen, mag MomBody & Mind de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met jou en deze algemene voorwaarden ook opschorten.

9.5 MomBody & Mind brengt je schriftelijk op de hoogte van de opschorting. Schriftelijk is per e-mail.

9.6 In de volgende gevallen staat het MomBody & Mind vrij om de overeenkomst met jou onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden, zonder dat MomBody & Mind verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan jou:

je vraagt de toepassing van de schuldsaneringsregeling aan of deze regeling is op jou van toepassing;
je vraagt surseancevan betaling aan;
je vraag het faillissement aan;
je bent is in staat van faillissement verklaard;
je kunt niet langer vrijelijk over je vermogen beschikken.

9.7 Zodra de overeenkomst met jou is ontbonden, zijn alle vorderingen van MomBody & Mind op jou onmiddellijk opeisbaar. Als MomBody & Mind de overeenkomst met jou opschort, behoudt MomBody & Mind al haar aanspraken uit de wet, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Prijzen en betalingsvoorwaarden

10.1 De prijzen van het aanbod/de diensten zijn altijd inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

10.2 Betaling kan ineens of, als MomBody & Mind dat schriftelijk aanbiedt, in termijnen. Als je betaalt in termijnen, dan blijft ook na het einde van de overeenkomst de verplichting tot betaling bestaan, net zolang tot je het volledige verschuldigde bedrag hebt betaald.

10.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaal je voor alle diensten en producten van MomBody & Mind direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de overeenkomst het verschuldigde bedrag ineens of in termijnen, als die mogelijkheid er is en je hiervoor gekozen hebt. Direct na elke betaling ontvang je de factuur per e- mail.

10.4 Betaling geschiedt zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkomingen.

10.5 Bij een betalingsachterstand ontvang je van MomBody & Mind een betalingsherinnering, waarin staat vermeld dat bij niet tijdige betaling administratiekosten doorberekend worden voor de ingebrekestelling. Ook kondigt MomBody & Mind aan dat MomBody & Mind bij niet tijdige betaling de toegang tot een opleiding, cursus, workshop, de online community, events en/of live bijeenkomsten, online sessies etc. opschort dan wel ontzegt. Vindt na deze betalingsherinnering geen tijdige betaling plaats, dan ben je in verzuim en ben je wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten bovenop het openstaande bedrag verschuldigd aan MomBody & Mind. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15
% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 500 exclusief btw, tenzij je een particulier (consument) bent. In dat laatste geval ben je de buitengerechtelijke incassokosten op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten aan MomBody & Mind verschuldigd, met een minimumbedrag van € 40,=.

10.6 Is de overeenkomst aangegaan met meer dan één persoon, behorend tot dezelfde groep van ondernemingen, dan zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen op grond van dit artikel, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.7 Klachten over een factuur moet je binnen 1 (één) week na de datum op de factuur schriftelijk bij MomBody & Mind melden. Schriftelijk is per e-mail. Doe je dit niet binnen de gestelde termijn, dan ben je te laat en heb je je rechten verwerkt. Een klacht over een factuur schort je betalingsverplichting niet op.

10.8 Zodra MomBody & Mind je in gebreke heeft gesteld, schort MomBody & Mind haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze voorwaarden op totdat je het verschuldigde bedrag (met inbegrip van alle kosten) hebt voldaan.

Artikel 11 Overmacht

11.1 MomBody & Mind hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. MomBody & Mind is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.

11.2 Onder overmacht verstaat MomBody & Mind onder andere: overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme; vervoersproblemen; het plotseling niet beschikbaar zijn van een locatie of (cursus/training/workshop)ruimte; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, natuurrampen, overstromingen, etc.)

11.3 MomBody & Mind heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmachtsituatie intreedt nadat MomBody & Mid haar verplichting had moeten nakomen.

11.4 Zolang de overmachtsituatie voortduurt mag MomBody & Mind de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten. Duurt deze periode langer dan 2 (twee) maanden, dan mag zowel jij als MomBody & Mind de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.

11.5 Is MomBody & Mind ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie de overeenkomst al gedeeltelijk nagekomen en vertegenwoordigt dat deel een zelfstandige waarde, dan mag MomBody & Mind om voor dit nagekomen gedeelte een factuur aan je sturen.

Artikel 12 Intellectueel eigendom/gebruik van materialen

12.1 Op teksten, materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten en producten van MomBody & Mind, bezit MomBody & Mind de intellectuele eigendomsrechten. Zolang de overeenkomst duurt mag je gebruik maken van de materialen. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij MomBody & Mind je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, dienst of product, tenzij MomBody & Mind je hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

12.2 Als voor verkrijging van een dergelijk intellectueel eigendomsrecht een registratie of depot vereist is, dan is MomBody & Mind uitsluitend bevoegd tot het doen daarvan.

12.3 Het is jou, Opdrachtgever, niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van MomBody & Mind haar beeldmateriaal, informatie, content, etc. van de website of social mediakanalen te gebruiken.

12.4 Bij overtreding van dit artikel ben je MomBody & Mind direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) verschuldigd voor iedere overtreding, alsmede € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MomBody & Mind om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd al haar overige rechten.

Artikel 13 Klachten

13.1 Mocht je ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan MomBody & Mind laten weten door middel van een e-mail via info@mombodymind.nl.

13.2 Klachten meld je binnen 14 (veertien) dagen na het ontstaan van de klacht aan MomBody & Mind. Meld je, je klachten later, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13.3 Een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan MomBody & Mind hebt doorgeven, is MomBody & Mind niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.

14.2 MomBody & Mind is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door medewerking, diensten en leveranties van andere partijen, waarop MomBody & Mind weinig of geen invloed heeft.

14.3 Bij ontbinding van de overeenkomst is MomBody & Mind nooit verplicht om je enige schadevergoeding te betalen of je schadeloos te stellen.

14.4 Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeft MomBody & Mind aan jou geen schadevergoeding te betalen.

14.5 Als sprake is van overmacht, dan is MomBody & Mind niet aansprakelijk voor enige schade.

14.6 De aansprakelijkheid van MomBody & Mind voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software, applicaties, licenties en hardware, is uitgesloten.

14.7 MomBody & Mind is eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou:
a. voor schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een onrechtmatige 
daad, die MomBody & Mind kan worden toegerekend, of
b. voor schade doordat MomBody & Mind niet correct voldoet aan onze 
overeenkomst.

14.8 Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy).

14.9 Iedere aansprakelijkheid van MomBody & Mind voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens onze dienstverlening is uitgesloten.

14.10 De eventuele aansprakelijkheid van MomBody & Mind voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één (1) gebeurtenis) en is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst afgesproken prijs, exclusief btw.

14.11 De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals hiervoor is aangegeven, geldt niet als je schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door MomBody & Mind. 

14.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand, na het ontstaan daarvan schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij MomBody & Mind meldt.

14.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen MomBody & Mind vervalt door het enkele verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.

14.14 Jij vrijwaart MomBody & Mind voor iedere aansprakelijkheid voor schade bij derden.

14.15 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je MomBody & Mind eerst schriftelijk in gebreke stellen en MomBody & Mind nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

Artikel 15 Geheimhouding en persoonsgegevens

15.1 Jij en MomBody & Mind zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij dit openbare bronnen betreft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 MomBody & Mind neemt jouw privacy serieus en houdt zich in dit kader aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan haar stelt. Meer informatie over hoe MomBody & Mind omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring van MomBody & Mind. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op de website van MomBody & Mind.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

16.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om deze onderling op te lossen, voordat we ze aan de rechter voorleggen.

16.2 Als we er onderling niet uitkomen, dan leggen we geschillen voor aan de bevoegde rechter te Utrecht.

16.3 Op alle overeenkomsten tussen MomBody & Mind en jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands rechte van toepassing.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Als bepalingen in onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan geldt hetgeen we in onze overeenkomst hebben afgesproken.

17.2 Tezamen met de je aanmelding voor een of meer van onze producten en/of diensten en de een eventuele bevestigingsmail, vormen deze algemene voorwaarden de volledige overeenkomst tussen jou en MomBody & Mind.  Eventuele eerder overeenkomsten, regelingen en afspraken komen hiermee te vervallen.

17.3 Als onduidelijkheden bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan zullen we in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij we zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen nemen.

17.4 MomBody & Mind mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip bovenaan deze voorwaarden. MomBody & Mind stuurt de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig per e-mail naar je toe.

17.5 De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kun je vinden en lezen op de website van MomBody & Mind.

Naast de dieetcultuur die helaas nog steeds overheersend is, is een krachtig netwerk van gewichtsneutrale psychologen, diëtisten, leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten en ook fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, verloskundigen en artsen hard nodig voor een gedegen tegengeluid. Daarom zijn we Gewichtsneutraal Netwerk Nederland begonnen. De plek voor professionals die samen meer draagkracht willen creëren voor een gewichtsneutrale benadering. 

En hoe fijn is het dan als je die professionals onder het genot van een hapje en drankje op een ongedwongen manier (beter) kunt leren kennen tijdens een netwerk bijeenkomst?

Dus werk jij gewichtsneutraal, met de methode Intuïtief Eten, ben je bekend met de psychologie van eetgedrag of wil je de switch maken van gewichtsgecentreerd naar gewichtsneutraal èn vind je het tof om in contact te komen met andere professionals? Meld je dan aan via deze link om vrijblijvend op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en geplande evenementen.

Netwerkbijeenkomst

De eerste netwerk bijeenkomst vindt plaats op donderdag 14 maart van 19.30 uur tot 21.30 uur. Voor nu is het plan er de eerste keer gewoon een leuke avond van te maken met een hapje en een drankje om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Om het kostendekkend te maken zal een ticket om deel te nemen aan deze eerste bijeenkomst €35 excl. btw gaan kosten. De precieze locatie volgt spoedig, maar het wordt in ieder geval omgeving Amersfoort. 

Wil je meteen een ticket kopen voor de eerste netwerkbijeenkomst, klik dan op onderstaande knop om je aan te melden. Leuk als je erbij bent!